Основни данни за превозното средство

Застрахователната сума е фактурната стойност за нови автомобили, a за употребявани - е действителната стойност от Каско застраховката

GAP („Застраховка за финансови загуби“) е застраховка, която може да сключите в допълнение на застраховката Каско за Вашия автомобил. Целта на GAP е да защити инвестицията, която сте направили в покупката на МПС. Ние покриваме финансовите загуби, причинени в резултат на тотална щета на Вашия автомобил, включително в резултат на кражба, пожар и природни бедствия. Обезщетението по застраховка EuroGAP покрива разликата между обезщетението, което ще получите по застраховка Каско при евентуална тотална щета на МПС (стойността на превозното средство към момента преди застрахователното събитие) и стойността на автомобила, посочена във фактурата при закупуването му (която е застрахователната сума, договорена в застраховката EuroGAP). Застраховка EuroGAP се предлага за нови автомобили и за автомобили до 6г. от датата на първата регистрация.

Пазарната стойност на едно ново МПС започва да намалява веднага след неговото закупуване. Най-голям спад в пазарната стойност се забелязва в първите години, когато спадът може е до 50% от фактурната стойност.
Застраховка EuroGAP Ви предоставя възможността да се защитите срещу това намаляване на стойността на Вашето МПС в случаите на тотална щета. Можете да сключите застраховката не по-късно от 180 дни от датата на закупуване на Вашия автомобил.

Застраховката EuroGAP е подходяща за всеки собственик на МПС, който след „тотална щета“ би искал да си закупи ново МПС. Сключилият EuroGAP застраховка собственик на МПС, ще има възможност да закупи автомобил на същата стойност, каквато е инвестирал при покупката на автомобила с тотална щета. За да бъде сключена EuroGAP застраховка, не трябва да са минали повече от 6 години от датата на първата регистрация на МПС. EuroGAP Застраховката може да се сключи до 6 месеца от издаването на фактурата или договора за продажба на автомобила.

Застраховка EuroGAP следва покритието по Застраховка Каско на МПС за тотална щета на автомобила. Покриват се случаите на тотална щета на МПС в следствие на ПТП, кражба, пожар и природни бедствия, които би следвало да са покрити и по Каско застраховката на Вашето МПС. След като Каско застрахователят Ви е изплатил обезщетение за тоталната щета, EuroGAP застрахователят разглежда случая и определя своето обезщетение. Препоръчваме Ви да изберете Каско застраховка, която покрива по-голям спектър от рискове. Каско застраховката трябва да е сключена на реалната стойност на автомобила, а не на даден лимит! В периода на покритие на застраховка GAP не следва да има прекъсване в покритието по Каско!.

Някои от изключенията по застраховката са: манипулация на пробега на автомобила; употреба на алкохол от застрахованото лице; употреба на превозното средство с цел, различна от упоменатото в договора.

EuroGAP Застраховката се прекратява с изтичане на посочения в полицата срок. Той обаче може да прекрати и по-рано в случай на застрахователно събитие – тотал щета; в момента на промяна на собствеността на превозното средство или друго прекратяване на договора съгласно действащото законодателство.

При прехвърляне на собствеността на МПС, за стария собственик, посочен в застрахователната полица като Застраховано лице, се появява т.нар. „липса на застрахователен интерес“ и застраховката следва да бъде прекратена. В този случай, първоначалният собственик (застрахованото лице) може да си възстанови пропорционална част от платените премии от момента на прехвърлянето (в съответствие с данните, въведени в талона на автомобила), като подаде към Застрахователя по застраховка EuroGAP искане за прекратяване на полицата и частично връщане на платената премия.
Съществува и възможност застраховката да бъде прехвърлена на новия собственик на МПС. За да научите повече подробности по процеса на предсрочно прекратяване на EuroGAP застраховка, моля да се обърнете към Застрахователя на тел. +359 2 930 93 60 или на e-mail: gap@colonnade.bg .

В случай на застрахователно събитие (т.е. тотална щета на автомобила), следва да платите цялата оставаща дължима премия (до края на застрахователния период) по застраховка EuroGAP на Застрахователя.

Предимството на нашия продукт е, че той не Ви обвързва с конкретна застрахователна компания за Застраховка Каско. През срока на застраховка EuroGAP можете да променяте Каско застрахователя за Вашето МПС по Ваша преценка. Каско застраховката трябва да е сключена на реалната стойност на автомобила, а не на даден лимит! В периода на покритие на застраховка GAP не следва да има прекъсване в покритието по Каско!

Максималният размер на самоучастието е 7 800 лева.

За ново МПС по застраховка EuroGAP се счита МПС, за което са изминали не повече от 6 месеца след датата на първа регистрация.
По застраховка EuroGAP могат да бъдат покрити нови МПС от категория М1 (за превоз на хора) или категория N1 (за превоз на товари) с валидно Свидетелство за регистрация на МПС. За МПС по условията на застраховката не се счита МПС, чиято най-висока технически допустима / разрешена (обща) маса надвишава 3 500 кг или цената на придобиване надвишава сумата от 246 000 лв.

Когато са изминали над 6 месеца (181 дни) от деня на първата регистрация на МПС, то вече не се счита за ново по застраховка EuroGAP.

При сключване на застраховка, както и в случай на застрахователно събитие, ние определяме цената на превозното средство по методология на AutoExpert International.

 • Фактура или договор за покупка-продажба (копие)
 • удостоверение за регистрация, Талон (копие)
 • действителен пробег към датата на оценка на използваното превозно средство
 • подробен списък (спецификация) на допълнителното оборудване на автомобила
 • Валидна каско полица (копие), която трябва да е сключена на реалната стойност на автомобила, а не на даден лимит. В случай, че има сериозно разминаване с оценката по Каско, ще направим оценка на автомобила по методология на AutoExpert International
 • превозни средства, които се използват за договорно превозване на хора срещу заплащане (такси, коли под наем, хотелски и други подобни превози и др.)
 • превозни средства със специален режим (линейки, пожарникари, полиция и др.)
 • превозни средства, използвани за договорно или друго наемане на трети лица, освен когато са застраховани от лизингополучателя на превозното средство и са регистрирани като собственик в талона
 • превозни средства, на които всеки идентификатор (рама и т.н.) е променен или премахнат, или върху който е променян пробегът на превозното средство или датата на първо влизане в експлоатация на превозното средство
 • превозни средства, които не са одобрени за експлоатация по пътищата в България
 • превозни средства, които са били индивидуално внесени в България (освен ако не им е било предоставено изключение за сключване на застраховка от Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България).